سیمای حمل و نقل استان

 

سيمای کلی استان :

استان قزوين با مساحتي معادل 15567 كيلومتر مربع(معادل 96صدم درصد از كل مساحت كشور)  در حوزه مركزي ايران بين 48 درجه و 44 دقيقه تا50 درجه و 53 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و 35 درجه و 24 دقيقه تا 36 درجه و 49 دقيقه عرض شمالي نسبت به خط استوا قرار گرفته است. اين استان از سمت شمال به استان‌هاي مازندران و گيلان و از غرب به استان‌هاي زنجان و همدان، ازجنوب به استان مركزي و از سمت شرق به استان البرز محدود مي‌باشد. قزوین کریدور ارتباطی بیش از 13 استان کشور و پلی ما بین پایتخت و مناطق شمالی و غربی از یک سو و کشورهای قفقاز و اروپایی از سوی دیگر است.،  استان قزوين داراي 6 شهرستان (قزوين، تاكستان، البرز، بوئين‌زهرا، آبيك و آوج)، 25 شهر، 19 بخش و 46 دهستان مي‌باشد و مركز آن شهرستان قزوين است.

جمعيت استان قزوین بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1395، 1 میلیون و 273 هزار و 761 نفر می باشد .

سهم از جمعيت کشور: 1.60 درصد    

تعداد بخش: 19

ميزان شهرنشيني: 73.1 درصد        

تعداد دهستان: 46

درصد باسوادي: 84.1 درصد   

تعداد شهر: 25

بعد خانوار: 3.4

تعداد آبادي: 1148

فني و زير بنايي:

استان قزوين داراي 8 پاسگاه پليس راه و 4 مركز معاينه فني فعال در پايانه بار و 2 مركز در حال ساخت مي‌باشد و در مجموع 30 مجتمع خدمات رفاهي فعال در استان وجود دارد.

راهداری:

راه یکی از سرمایه هاي ملی و بهترین عامل توسعه اجتماعی و اقتصادي یک کشور می باشد، به شکلی که هرچه نسبت به گسترش شبکه راه هاي یک کشور اقدام گردد، در جهت توسعه آن گام برداشته شده است. بر همین اساس بهبود و توسعه شبکه راه ها در کلیه کشورها به عنوان یکی از مهمترین شاخص ها و زیرساخت هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی و حتی فرهنگی محسوب می شود .  در همین راستا باید یادآور شد که در کشور ما به علت ظرفیت پذیري فوق العاده شبکه راه هاي زمینی که بیش از 90 درصد از کل حمل ونقل ملی را ساماندهی می کند، نقش و جایگاه راهداري از اهمیت بیشتري برخوردار است .از اینرو سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي به عنوان متولی نگهداري، بهسازي و ایمن سازي راه هاي کشور جایگاه ویژه اي در توسعه ملی و افزایش بهره وري اقتصادي کشور دارد . در این عرصه برخی از وظایف سازمان عبارتند از :

 • تنظیم خط مشی ها، سیاست ها و برنامه ریزي هاي راهداري و ایجاد هماهنگی در سطح ملی

         جهت پیاده سازي آنها

 • تهیه و ابلاغ دستورالعمل هاي فنی و اجرایی جهت نگهداري را هها، ابنیه فنی و ساختمان هاي

         مربوط به راه

 • احداث، بهره برداي، توسعه و نگهداري ابنیه و تاسیسات موردنیاز جهت استفاده بهینه از

         راه و ارائه خدمات مناسب راهداري

 • بررسی و تعیین نوع، تعداد و مشخصات ماشین آلات، ادوات و وسایل موردنیاز راهداري
 • مطالعه و بررسی و هماهنگی در اجراي طرح هاي موردنیاز در توسعه و نگهداري شبکه

         راه ها و ابنیه فنی و ابلاغ دستورالعمل هاي لازم

 • مدیریت و همکاري در امر برنامه ریزي راهداري و اقدام در جهت برقراري ارتباط مستمر

           و موثر با ادارات کل راه و ترابري استان ها جهت پیاده سازي آنها

 • تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهاي راه ها و تعیین میزان حریم راه و بررسی طر حهاي

          تاسیساتی، روشنایی، احداث تونل ها و سایر عملیات موردنیاز و نظارت بر نحوه اجراي

          طرح هاي مذکور

 • راهبري و نظارت بر فعالیت هاي ادارات کل راه و ترابري استان ها در امور راهداري و

         انجام هماهنگی لازم با آنها


حمل و نقل جاده ای:

بخش حمل و نقل جاده اي با دارا بودن آمار سالیانه جابجایی حدود 600 میلیون تن کالا، 900 میلیون نفر مسافر، 10 میلیون تن ترانزیت کالا، بیش از 90 درصد جابجایی کالا و مسافر را به تنهایی انجام می دهد . این نکته حائز اهمیت است که بخش دولتی هیچ دخالتی در امور تصدي گرایانه این عرصه نداشته و نقش آن محدود به سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت هاي کلان می باشد.

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به عنوان تشکیلات اصلی نهاد حمل و نقل عهده دار وظایف

دولت در این بخش می باشد. برخی از وظایف اصلی این سازمان در حوزه حمل و نقل عبارتند از:

 • تهیه و تنظیم لوایح، تصوي بنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي لازم درخصوص امور ترابري

        داخلی و بین الملی و ارائه آنها به مراجع ذیحصلاح جهت تایید و تصویب

 • احداث، بهره برداري، توسعه و نگهداري پایانه هاي عمومی وسائل نقلیه باربري و سایر تاسیسات

        مورد نیاز

 • نظارت و عملکرد شرکت هاي مسافربري مستقر در پایانه هاي مسافري به منظور حصول

        اطمینان از حسن اجراي ضوابط و مقررات جابجایی مسافر

 • صدور مجوز فعالیت شرکت هاي حمل و نقل جاده اي و سایر پروانه ها و مجوزهاي لازم در

        فعالیت هاي حمل و نقل داخلی و بین المللی

 • بررسی و تعیین نوع، تعداد و مشخصات ناوگان موجود و مورد نیاز حمل و نقل جاده اي و همکاري

       در تامین و توزیع آنها

 • جمع آوري و تنظیم آمار و اطلاعات پاي هاي حمل و نقل جاده اي با همکاري سازمان ها و

       موسسات ذیربط و تشکیل بانک اطلاعاتی حمل و نقل جاده اي کشور

 • صدور مجوز هاي احداث تاسیسات و مجتم عهاي خدماتی و رفاهی بین راهی و مراکز معاینه فنی

        خودروهاي سنگین توسط بخش هاي دولتی، تعاونی و خصوصی

 • صدور مجوز بهر هبرداري ویژه از شبکه را ههاي کشور جهت تردد وسایل نقلیه خارجی و عبور

        بارهاي ترافیکی

 • برنامه ریزي و نظارت در اجراي آموز شهاي مورد نیاز دست اندرکاران و رانندگان حمل و نقل

                   عمومی از طریق مراکز آموزشی داخلی و خارجی

 

 

ارتقاء ایمنی عبور و مرور و مدیریت ترافیک جاده هاي کشور

 

همانگونه که راه، عامل توسعه و بهره وري اقتصادي کشور و حتی ارتقاء سطح رضایتمندي از زندگی می باشد ، بالقوه می تواند نقش تخریب و از بین بردن منابع انسانی و اقتصادي را نیز بر عهده گیرد، چرا که در صورت عدم مدیریت درست در بهره برداري از را ه هاي کشور صدمات جانی و خسارات اقتصادي آن به مراتب می تواند زیانبارتر از مزایاي آن باشد. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به عنوان مدیر و برنامه ریزي عبور و مرور و ناظر در استفاده بهینه از شبکه سراسر راه هاي کشور نقش و جایگاه بسیار مهمی در ایجاد ایمنی عبور و مرور و برقراري استفاده درست از را ههاي کشور دارد .برخی از اقداماتی که این سازمان در این زمینه انجام می دهد عبارتند از:

 • تدوین استانداردها و مشخصات فنی مورد استفاده در وسایل نقلیه و زمینه سازي در اجراي آنها براساس ساماندهی مراکز معاینه فنی
 • تدوین و پیشنهاد قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي لازم در امور ایمنی و بهره برداري حمل و نقل و پیگیري سیر مراحل استصوابی توسط مراجع مربوط
 • بررسی و تدوین دستورالعمل هاي کنترل و نظارت در امور حم لو نقل و ترافیک و زمینه سازي در اجراي قوانین و مقررات براساس همکاري و هماهنگی با پلیس راه
 • مدیریت امور حم لو نقل محمولات ویژه و خطرناك در راههاي کشور
 • نظارت بر نحوه اجراي مقررات حم لونقل بار نظیر آئین نامه هاي مهار بار در انواع وسایل نقلیه
 • گردآوري آمار و ساماندهی اقلام اطلاعاتی ایمنی حمل و نقل جاده اي و ارائه راهکارهاي لازم به منظور ارتقاء سطح ایمنی کاربران جاده اي
 • بررسی و تحلیل تصادفات و تلفات جاده اي و ارائه راهکارهاي اصلاحی و اجرایی
 • بررسی و تحلیل تخلفات و حوادث وسایل نقلیه عمومی و رسیدگی به عملکرد شرکت ها و رانندگان حمل و نقل جاده اي
 • طراحی، برنامه ریزي و اجراي طرح هاي ایمنی جاده اي و بررسی و ارزیابی نتایج عملیاتی آنها براساس مطالعات میدانی و رو شهاي آماري
 • بررسی، مطالعه و بکارگیري تجهیزات و فناوري هاي نوین در کنترل ایمنی حمل و نقل جاده اي
 • پیگیري انجام امور امدادرسانی به حادثه دیدگان در راه ها در قالب عملیات امداد و نجات، امداد پزشکی و امداد فنی

حمل و نقل كالا :

وضعيت پايانه باربري: داراي 1 پايانه بار عمومي
وضعيت شركت‌هاي حمل و نقل: 86
تعداد رانندگان حرفه‌اي: 12000
تعداد ناوگان عمومي حمل كالا: 8957
تناژ كالاي بارگيري شده از مبدا استان (ميانگين ماهيانه): 558333 تن

مقاصد عمده: تهران- قزوين (درون استاني)- اصفهان- البرز- زنجان

 

حمل و نقل مسافر :
وضعيت پايانه مسافربري: داراي 6 پايانه مسافربري

تعداد شركت‌هاي حمل و نقل:44
تعداد رانندگان حرفه‌اي: 2600
تعداد ناوگان عمومي حمل و نقل مسافر: تعداد 992 دستگاه (220 اتوبوس،188 ميني‌بوس و 584 سواري)
تعداد مسافر جابجا شده از مبدا استان: (ميانگين ماهيانه) 233333 نفر
مقاصد عمده: تهران- قزوين (درون استاني)- گيلان- زنجان- قم

وضعیت زیرساخت حمل و نقل استان:

طول راه‌هاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين جمعاً 6542 كيلومتر و جمع كل طول راه‌هاي همسنگ استان 11263 كيلومتر مي‌باشد كه به تفكيك نوع راه عبارتند از:
آزاد راه 217، بزرگرا ه 361، راه اصلي جمعاً بطول 230 كيلومتر و راه فرعي جمعاً به طول 564 كيلومتر و راه روستايي جمعاً به طول  5304 كيلومتر


کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قزوین میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"